מדיניות ותקנות האתר

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. בריידי מותג בבעלות “הגלויה של שלי בע”מ  ח.פ 512365289
 2. האתר – אתר האינטרנט briday.co.il | briday.us
 3. אספקת ההזמנה:
 • אספקה באמצעות משלוח:1 עד 3 ימי עסקים ממיום למחרת ביצוע ההזמנה (למעט ישובים מרוחקים, קיבוצים, כפרים ומושבים – עד 5 ימים). במקרים של הזמנת מיתוג אישי – זמן אספקה עד עשרה ימים.
 1. יום אספקת הסחורה– היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציין המזמין.
 2. כתובת לשליח עד הבית – הכתובת אשר נרשמה ע”י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 3. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי שהזין המזמין בטופס ההזמנה.
 4. ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

הוראות כלליות

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת אביזרים לאירועים המעוצבים, מיוצרים או מיובאים והוא בבעלות המותג בריידי שבבעלות הגלויה של שלי ומנוהל על ידה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של בריידי במייל info@briday.us או בטלפון: 03-5103030
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין בריידי |הגלויה של שלי לבינך.
 4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי היא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בריידי |הגלויה של שלי ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. בריידי |הגלויה של שלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. רישומי המחשב של בריידי |הגלויה של שלי בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי בריידי |הגלויה של שלי תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 8. יובהר ויודגש כי א בריידי |הגלויה של שלי אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או האביזרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9. בריידי |הגלויה של שלי עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ו בריידי |הגלויה של שלי לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.
 12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 13. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 14. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 

הרשמה לאתר בריידי וביצוע הזמנות באתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, בריידי |הגלויה של שלי לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לבריידי |הגלויה של שלי בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמין, תבצע בריידי |הגלויה של שלי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.
 5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי בריידי |הגלויה של שלי יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. ככל ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני בריידי |הגלויה של שלי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא בריידי |הגלויה של שלי מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא יהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם בריידי |הגלויה של שלי  תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית בריידי |הגלויה של שלי להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת בריידי |הגלויה של שלי, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, בריידי |הגלויה של שלי תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם בריידי |הגלויה של שלי על ידי המזמין ולא יותר ממנו.
 8. כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר בריידי |הגלויה של שלי כיעד המבוקש של המזמין.
 9. יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי מלבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 • המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 1. יובהר כי בריידי |הגלויה של שלי תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
 • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
 • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
 • אם ישנו חוב כספי ל בריידי |הגלויה של שלי או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.
 2. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 3. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי בריידי, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. סעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
 2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
 3. ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח, בקיזוז עמלת ביטול של חברת הסליקה payme בגובה 6.5 ש״ח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.
 4. בהזמנת מוצרים ממותגים – לא ניתן לבטל עיסקה, אלא אם עברו לא יותר משעתיים מרגע ההזמנה ובתנאי שהגלויה של שלי לא החלה לעמול על עבודת העיצוב. אחר סיום העיצוב ישלח קובץ גרפי לאישור. באחריות הלקוח לוודא שפרטי המיתוג נכונים וללא טעויות. הגלויה של שלי לא תקח אחריות על טקסטים שאושרו והמזמין ישא בכל עלויות ההזמנה.
 5. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני בריידי| הגלויה של שלי, יינתן זיכוי כספי מלא בקיזוז עלות המשלוח ובקיזוז עמלת ביטול של חברת הסליקה payme בגובה 6.5 ש״ח.
 6. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית שהתקבלה.  במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי בריידי |הגלויה של שלי תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר השקיות סגורות ו – תוך 7 יום מקבלתו. הזמנות שבוצעו במזומן, ההחזר הכספי יבוצע ע”י העברה בנקאית ישירות לחשבונך
 7. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
 8. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה ו/או חגים, לא ניתנים להחזרה.
 9. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 10. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוח מבקש להחזירם- יקבל הלקוח החזר כספי בניכוי של ההנחה ,בקיזוז עמלת ביטול של חברת הסליקה payme בגובה 6.5 ש״ח ובתוספת קיזוז של 10% משווי הפריט .
 11. לא ניתן להחזיר מוצרי נייר עדינים כגון גלילי קראפט, ראנרים מנייר, ניירות עטיפה וכל סוג אחר של נייר העלול להתקמט. לא ינתן החזר כספי על מוצרים שבזמן רכישתם היו הפריטים האחרונים במלאי החברה ואזלו מהמלאי במהלך הרכישה של הלקוח.
 12. אופן החזרת המוצרים – המזמין ישלח את המוצר חזרה. עלות המשלוח תהיה על חשבונו. המלצתנו לשלוח באמצעות הדואר – דואר שליחים. 

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, מסגרת זמן האספקה כפי שהובטח במכירה. מאחר והגלויה של שלי כפופה לתנאי חברות המשלוחים השונות, יתכנו שינויים במועדי ההאספקה בהתאם לתנאים אלה ולמזמין לא תהייה שום טענה כלפי הגלויה של שלי במקרה של עיכובים.
 2. הגלויה של שלי מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברות השליחים אשר מספקות לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימים עסקים. במידה ווהלקוח יבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או יסרב לקבל את המשלוח  מכל סיבה שהיא, ישא הלקוח בתשלום מלא של השליחות והתוספת עלות החזרה (גובינא).
 3. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אליך באמצעות דואר רשום.
 4. מינימום הזמנה באתר עומדת על עלות של  100ש״ח.
 5. הגלויה של שלי לא תישא באחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה.
 6. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת הגלויה של שלי לספקה.
 7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי או מוגדרים במערכת  בהזמנה משלימה”.
 8. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

אחריות

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הגלויה של שלי שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות בתיאור המוצר או בתמונה, לא יחייב הדבר את הגלויה של שלי ו/או את הנהלת האתר.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מאחר והמדובר בצילומים, יתכנו שינויים בצבעוניות המוצר או במידותיו.
 4. בכל מקרה לא תישא הגלויה של שלי באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. הגלויה של שלי אינה אחראית לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הגלויה של שלי לרבות הרכבת המוצר שלא לפי ההנחיות.
 6. נפלה טעות בליקוט המוצרים להזמנה – לאחר בדיקה ואם ימצא כי אכן קיימת טעות או חוסרים – הגלויה של שלי תזכה את הלקוח ביחס זהה למוצר החסר ולא יותר מזה.
 7. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 8. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכשו באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-5103030 או במייל: info@briday.us . הנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה בהקדם האפשרי.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, מודלים, עיצובים,השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הגלויה של שלי בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור , תמונות המוצרים ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של הגלויה של שלי מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הגלויה של שלי מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הגלויה של שלי מראש ובכתב.
 5. השם בריידי ( ( Briday וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של הגלויה של שלי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של הגלויה של שלי .
 8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 

מדיניות פרטיות

 1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של המזמין ובהסכמתו.
 2. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.
 3. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר להגלויה של שלי לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על דרכו של המזמין בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
 4. הגלויה של שלי אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 5. הגלויה של שלי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הגלויה של שלי, לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינים ו/או למי מטעמם אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של הגלויה של שלי.
 6. חברת פיי מי עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן .PCI level 1
 7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 

מדיניות החלפה

 1. במידה ואינך שלם עם המידה של הפריט שקנית, או שבגלל כל סיבה אחרת אתה מעוניין להחליף אותו בפריט אחר- תוכל לעשות זאת בקלות. לצורך ההחלפה, עלייך לשלוח את הפריט חזרה אלינו, כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבון המזמין.

 

אספקה ומשלוחים

 1. הפריטים שרכשת יישלחו אליך באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן האספקה שצוין בעת הקנייה. אם ביקשת לקבל את הפריט עם שליח ישירות עד הבית. אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את הפריט למשלוח עד יומיים מיום הזמנת הפריט.
 2. משלוח עד הבית לרוב מגיע לכל חלקי הארץ בטווח שבין 1-4 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה) , שימו לב בתקופה זו – תקופת הקורונה יתכנו עיכובים במשלוחים. יודגש כי איננו יכולים לקחת כל אחראיות על עיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות, אבל זיכרו כי בכל מקרה של שאלה או בעיה, אנו כאן לרשותכם. ככלל והיה וחברת המשלוחים או דואר ישראל לא יוכלו להעביר את המשלוח מכל סיבה שהיא, נודיע לך על כך ונפעל ככל האפשר למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

 

 1. עלויות משלוח

שליח עד הבית 1-5 ימי עסקים-  40 ש״ח . 

במקרה והזמנה לא נאספה ממחסני הגלויה של שלי בבחירת אופציית איסוף עצמי תוך חמישה ימים, לא ינתן החזר כספי והגלויה של שלי לא תישא באחריות או בכל הוצאה כספית שתידרש.

 

הגבלת אחריות

79.התצוגה הינה להמחשה בלבד. באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה, וכלי ההגשה המופיעים בהן, מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב.

 

שונות

 1. החזר חלקי של פריטים שנרכשו במסגרת מבצע זה מבטל את הטבת המבצע ולא ניתן לקבל בעדם זיכוי כספי או קרדיט באתר.במידה וקיבלתם משלוח חינם – תקוזז עלות המשלוח בשווי 40 ש”ח מעלות הפריטים שהוחזרו.
 2. מינימום הזמנה באתר הינה 100 ש”ח לא כולל עלויות משלוח.
 3. הגנת הפרטיות שלכם- הגלויה של שלי מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג.
 4. זמן הכנה המוצרים שאינם קיימים במלאי הוא בטווח של 3-10 ימי עסקים, ברגע שהמוצר מוכן הוא יוצא למשלוח וזמני ההגעה שלו תלויים בתהליכי העבודה ובמרחק המגורים שלכם.
 5. במידה ולא הסתדרתם עם ההרכבה או עם סידור השולחן, בשמחה ובאהבה אפשר לבוא אלי או לצלצל ואעזור לכם- ללא עלויות !

 

לפרטים נוספים נשמח לעמוד לשירותך: 03-5103030

 

נגישות
גלילה למעלה
מעבר לתשלום
 • No products in the cart.